Belka
Poniedziałek, 17 Grudnia 2018   imieniny: Olimpia, Lukasz, Jolanta
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6220.8.2017

Data publikacji: 2018-05-24, Data modyfikacji: 2018-05-26
A A AWydrukDrukuj  
 
Busko-Zdrój, 2018.05.23 Znak:BUŚ.6220.8.2017 OBWIESZCZENIEBurmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Stosownie do przepisów art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam, że postanowieniem z dnia 21.05.2018 r., znak:BUŚ.6220.8.2017 Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój odstąpił od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:•    zmianie:- pkt 2 (zmiana granic obszaru górniczego i terenu górniczego dla złoża wód leczniczych „Dobrowoda”), - pkt 9 ( zmiana okresu wydobywania kopaliny), koncesji nr 6/2010 na wydobywanie wód leczniczych ze złoża w miejscowości „Dobrowoda”,•    rozbudowie ujęcia wód leczniczych Dobrowoda G-1 polegającej na budowie zbiornika magazynowego wód leczniczych o pojemności 40m3.Przedsięwzięcie zlokalizowano na działce Nr 430 obręb Dobrowoda gm. Busko-Zdrój.Obszar oddziaływania przedsięwzięcia zamyka się w wieloboku wyznaczonym siedmioma punktami o następującym przebiegu:Z punktu nr 1 linią prostą o kierunku zachód - wschód, przez działki o nr ewidencyjnych: - obręb 30 - Radzanów gm. Busko-Zdrój: 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90;- obręb 34 - Skotniki Duże gm. Buska-Zdroju: 395/1, 394/1, 393/1, 392/1, 391/1, 390/1, 389/1, 388/1, 387/1, 386/1,383/1, 382/1, 381/1, 380/1, 379/1, 378/1, 377/1, 376/1, 375/1, 374/3, 373/1, 372/1, 341/1, 342/1, 343/1, 344/1, 345/1, 365, 347/1, 349/1, 350/1, 351, 351/4, 355/1, 508, 507/3, 506, 505, 504, 503/1, 502/2, 501, 500, 499, 498, 497, 496/2, 487/1, 516, 484, 483/3, 482, 481/2, 480/6, 480/5, 480/7, 480/3, 479, 478, 477/2, 476/1, 476/2, 474, 475, 473, 472/1, 472/2, 471/2, 470/2 469, 468, 467/1, 465, 464, 463, 462, 460.Z punktu nr 2 linią prostą o kierunku północny zachód - południowy wschód, przez działki o nr ewidencyjnych:- obręb 34 - Skotniki Duże gm. Buska-Zdroju: 460; - obręb 1 - Baranów, gm. Busko-Zdrój: 21 dr, 4/1, 21 dr, 5/1, 6, 7/2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/6, 15/2, 16, 17, 19, 20, 22/6, 23, 24/1, 25/5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32dr, 34/1, 33dr; - obręb 9 - Sułkowice, gm. Solec-Zdrój: 432, 433, 447, 391 dr, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485,486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493,494,495/1, 495/2,496,497, 488,499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 513, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 477; - obręb 5 Piasek Mały, gm. Solec-Zdrój: 12, 30dr, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37dr, 45, 46, 47, 48, 50.  Z punktu nr 3 linią prostą o kierunku północny północny wschód - południowy południowy zachód, przez działki o nr ewidencyjnych:- obręb 5 - Piasek Mały, gm. Solec-Zdrój: 50, 52dr, 63, 62, 138dr, 137, 136/1, 136/2, 135, 134,133dr 132, 131, 130, 320, 321, 322/1, 322/2, 324, 323, 325, 328, 30dr, 380, 384, 30dr, 629, 630, 628/2dr, 622, 601/2, 600/2, 598/2, 597/2, 596/2, 731, 733, 735, 736, 738, 740, 742, 744, 766dr, 767, 768, 769, 772, 773, 775, 777, 774dr, 778, 785, 787, 788, 1054, 791, 804-753-805 (rzeka Rzoska), 815, 816,817, 819, 820, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 834dr, 848, 849.Z punktu nr 4 linią prostą o kierunku północny wschód-południowy zachód, przez działki o nr ewidencyjnych:- obręb 5 - Piasek Mały, gm. Solec-Zdrój: 849, 850, 851, 852, 765dr, 859/2;- obręb 15 - Kolonia Zagajów, gmina Solec-Zdrój: 3/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/2,11/1, 12/2, 13,14, 15/1, 18/1, 21/1, 24/1, 28/1, 31/1, 34/1, 37/1, 40/1,43/1,46/1,49/1, 52/1, 55/1, 57/1, 59/1; - obręb 15 - Piasek Wielki, gmina Nowy Korczyn: 435, 434, 420dr, 214, 215dr, 226, 225/4, 225/3, 225/2, 224, 223, 222;Z punktu nr 5 granica obszaru górniczego przebiega linią prostą o kierunku wschód południowy wschód - zachód północny zachód, przez działki o nr ewidencyjnych: - obręb 15 - Piasek Wielki, gmina Nowy Korczyn: 222, 228dr, 234, 233, 232, 231, 230, 229, 159dr, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 58dr, 48,47, 46,45, 44,43,42,41,40, 20dr.Z punktu nr 6 linią prostą o kierunku południowy wschód - północny zachód, przez działki o numerach ewidencyjnych:- obręb 15 - Piasek Wielki, gmina Nowy Korczyn: 20dr, 18/1, 18/2, 16, 15,14, 845, 11,498dr (droga i Busko-Zdrój - Nowy Korczyn), 517, 516, 515, 512, 514dr, 501, 500; - obręb 5 -Budzyń, gmina Busko-Zdrój: 111, 110, 109, 108,107,102dr, 87/2, 87/1, 86, 85, 82dr, 178/1, 78/2, 80, 23dr, 22; - obręb 7.2 - Dobrowoda, gmina Busko-Zdrój: 564/1, 562, 560, 558/1, 557, 556, 555, 552, 546/4, 1546/1, 546/3, 551/1, 189/3, 189/4, 189/1, 188/2, 104/1, 103, 102, 101/2, 101/1, 100, 7; - obręb 2.2 - Bilczów, gmina Busko-Zdrój: 15.Z punktu nr 7 linią prostą o kierunku południowy południowy zachód - północny północny wschód, przez działki o nr ewidencyjnych: - obręb 2.2 -Bilczów, gmina Busko-Zdrój: 15,14, 13,12, 11,10, 9, 8, 248, 7, 6, 5, 4, 3/3, 3/2, 3/1, 2; - obręb 7.2 - Dobrowoda, gmina Busko-Zdrój: 3/2, 3/1, 2, 1, 752; - obręb 25 - Olganów, gmina Busko-Zdrój: 636dr, 621, 620/1, 619, 618/2, 617/1, 616/1, 292dr (Busko-Zdrój- Nowy Korczyn), 264, 263, 261, 259,262w, 258, 248, 243, 81dr, 861, 862, 863, 510w, 241, 238, 234, 233, 232/2, 231, 227, 223, 219, 215, 211, 207/2, 207/1, 203, 199, 195, 192, 189,186,183,180/2, 180/1, 177, 174, 171/2,171/1,168, 48dr, 38/1,40dr, 37, 36; - obręb 30 - Radzanów, gmina Busko-Zdrój: 140, 139, 138, 137, 136, 120dr, 98, 97, 96, do punktu nr 1 załamania granic.Przedsięwzięcie realizowane jest przez Federację Niezależnych Samorządowych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego; Plac Zwycięstwa 13, 90-047 Łódź. Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania.Ponadto zawiadamiam, że zostały zebrane dowody w przedmiotowej sprawie.W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w tym z treścią w/w postanowienia oraz wypowiedzieć się w niniejszej sprawie w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych pok. nr 18, tel. 41 370 52 76, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godz. 700 do godz. 1500, a w poniedziałki od godz. 800 do godz. 1600.Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.Zgodnie z art. 36 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że sprawa nie może być załatwiona w ustawowym terminie z powodów proceduralnych.Wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie przewiduje się w terminie do 29.06.2018 r.Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).Ponaglenie, zawierające uzasadnienie, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój. Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Pełna treść wiadomości na: umig.busko.pl/cms/ogloszenia/16963-obwieszczenie-burmistrza-miasta-i-gminy-bus-6220-8-2017b.html
umig.busko.pl, Źródło artykułu: umig.busko.pl
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   

  Powiat buski - powiat w Polsce (województwo świętokrzyskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Busko-Zdrój.

  W skład gminy wchodzi 65 miejscowości w 47 sołectwach.

  Busko-Zdrój, Stopnica, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Tuczępy, Wiślica.

  Baranów, Bilczów, Biniątki, Błoniec, Bronina, Budzyń, Chotelek, Dobrowoda, Elżbiecin, Gadawa, Galów, Janina, Kameduły, Kawczyce, Kołaczkowice, Kostki Duże, Kostki Małe, Kotki, Las Winiarski, Łagiewniki, Mikułowice, Młyny, Nowa Wieś, Nowy Folwark, Oleszki, Olganów, Owczary, Palonki, Pęczelice, Podgaje, Radzanów, Ruczynów, Siesławice, Skorzów, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Słabkowice, Służów, Szaniec, Szczaworyż, Wełecz, Widuchowa, Wolica, Zbludowice, Zbrodzice, Zwierzyniec, Żerniki Górne. Chwalikówka, Duże Budy, Ewelinów, Ignaców, Kamienica, Kapturów, Kargowy, Młyny-Pomyków, Na Chrustach, Poddębinie, Podlesie, Posada, Równiny, Tomaszówek, Wąsosz, Włodarka, Wolica Siesławska.

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola